TVP třídy Koťata

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z požadavků RVP PV a je v souladu s ŠVP MŠ Kaštánek, Choceň – Letem světem se školkou.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce navazuje na šk. rok 17-18, kdy jsme postavili základy k učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které budeme navazovat. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si smysluplnosti činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Povedeme děti k uvědomění si, že za svá rozhodnutí umí nést následky a to jak negativní tak i pozitivní,  respektování individuality dětí a k respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Budeme podporovat celkový rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání.

K dosažení plnění TVP PV budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční a hudební hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí. Budeme zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování, pokusy a celkově využívat formy prožitkového učení. Budeme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Hlavní činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV  třídy Koťat je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové a individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

 

Tematické celky - stručný přehled:

IDENTITA

 

Moje rodina

- rodinné vztahy, jména, příjmení, narození sourozence, smrt v rodině, city a emoce       v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

 

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, hygiena, čistota okolí, zdravá výživa, oblékání v ročních obdobích, otužování, zdravý sport, prevence úrazů, prevence před návykovými látkami (léky, alkohol, tabákové výrobky, drogy - pohozené jehly), nemoci, ošetření, bylinky, čaje, aromaterapie

 

 

SPOLEČNOST

 

Seznámení

- adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

 

Kdo jsem?

- navazování kontaktu, rozdílné charaktery, EQ (emoční inteligence), pravidla úspěšné komunikace, řešení problémů a sporů ve skupině, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

 

 

Povolání

- povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

 

Doprava a bezpečnost

- doprava, bezpečnost, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

 

OKOLNÍ SVĚT

Česká země

- moje město, okolní města a vesnice, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, možnosti cestování, sousední země a jejich vlajky, cestování, mapy, orientace v okolí

 

Čas

- časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, střídání ročních období, dne

a noci, měsíců, dnů v týdnu

 

Vesmír

- naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe, duha, počasí

 

Chráníme přírodu

- ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

 

PŘÍRODA                                                                                                   Podzim

- roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

 

Zima

- zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

 

Jaro

- jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

 

 

Léto

- letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí  

 

Voda

- dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda, odemykání studánek, potůčky                                                                         

 

Život v lese

- les v ročních obdobích, lesní rostliny, houby, stromy, zamykání lesa, zvířata v lese, skály, kameny

 

Kamarádi zvířata

- ptáci, plazi, hmyz, brouci, savci, ryby, domácí, hospodářská, lesní, polní, vodní zvířata, zvířata v ročních obdobích - zimní spáči, podzimní zásoby, jarní navrátilci, stěhování do teplých krajin

 

Doplňkové tematické části - zařazují se mezi hlavní tematické části kdykoli je potřeba nebo podle časové události

 

 

SPOLEČNOST

 

Tradice

- sv. Václav, vznik České Republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Mikuláš s čerty, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Sv. Florián, Máje, Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

 

OKOLNÍ SVĚT

 

Cestujeme - školní akce mimo město

 

Denní tematická část - neplánované činnosti a aktivity, které jsou plněny,

jak jde každodenní život

 

Denní rituály u Koťat

- oblékání, stolování, hygiena před a po jídle, hygiena po WC, uklízení hraček, čistota a úklid pracovního místa, svolávání do kruhu, vítání ve školce, čtení knih před spaním, zpěv uspávanek, každodenní řešení vztahů, projevování emocí, aj.

 

     

 

 

 

 

 

Kontakt

Naděžda Dvořáková, ředitelka MŠ MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339
565 01 Choceň
tel.: 465 471 421 mskastanek@centrum.cz