Charakteristika třídy

Školní rok 2020/2021
MŠ Kaštánek 
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
KOŤATA 
 

O vaše děti pečují učitelky

Dvořáková Naďa , Vacová Iva  a Čermáková Jana

a školní asistentka Ivana Richtrová Šiklová

===============================================================================

 

Charakteristika třídy KOŤATA

Školní rok 2020/2021

Ve třídě Koťata je 22 děti ve věku od 2,5 - 4 let. Sedm dětí přichází ze třídy Mravenců, zbývající jsou přijaty k 1.9. 2020. S nejmladšími dětmi nám bude pomáhat školní asistentka Ivanka.

I když je ve třídě více rytířů nežli princezen, určitě  budou činnosti přizpůsobeny všem dětem.

 

                Charakteristika třídního vzdělávacího programu - TVP

                                      Třídní vzdělávací program  vychází z požadavků RVP PV a je v souladu s ŠVP – „Letem světem se školkou“.

Cílem TVP třídy Koťat je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci šk. roku byly spokojené, důvěřovaly nám a ve třídě byla nastavená vzájemná pohoda.

Po úspěšném zvládnutí adaptačního období bude hlavním z úkolů rozvíjet prosociální vztahy ve třídě, navodit u dětí pocit spokojenosti a důvěry, aby byly děti ochotné spolupracovat. Důležitý je rozvoj pojmotvorného procesu, komunikace a rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, sluchové a zrakové percepce, smyslového vnímání, samostatného rozhodování při řešení situací, práce s chybou, samostatnost v sebeobsluze. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování  a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou.

Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programů zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, masáže dětí, bubnování s prvky muzikoterapie, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a celkově budeme využívat formy prožitkového učení.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP třídy Koťat je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Je flexibilní a učitelka ho může podle své potřeby měnit.

    ===============================================================================

Pravidla třídy

Pravidlo „srdíčkové“
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou. Nechováme se hrubě, jsme slušné děti.

Pravidlo „šnečkové“
Ve třídě se nehoníme.

Pravidlo „zvonečkové“
Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo „ouškové“
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.

Pravidlo ,,pusinkové“
Používáme kouzelná slovíčka (děkuji, prosím..). Při příchodu i odchodu se vždy pozdravíme. Pokud něco chceme, požádáme o to a pokud nás něco trápí, svěříme se dospělému.

Pravidlo „měsíčkové“
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „sluníčkové“
Na procházce vždy zastavíme u domluveného cíle. Neničíme přírodu. Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět.

=============================================================================

Orientační sled výchovně vzdělávací práce
tento sled témat není závazný a nemusí být dodržen, může se během roku měnit a přizpůsobovat vzdělávacím a individuálním potřebám dětí. Slouží pouze jako orientační námět učitelkám na třídě

Časový plán-školní rok 2018-2019

PODZIM

 Hlavní  tematické  části

Seznámení - adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

Kdo jsem? - navazování kontaktu, rozvoj EQ (emoční inteligence), rozvoj komunikace, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

Čas – časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, dny v týdnu, měsíce, roční období

Padá listí - roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

Kamarádi zvířata - zvířátka a podzim, loučení a odlet  ptáků

Život v lese – les na podzim, houby, proměny stromů, plody, lesní zvířátka se připravují na zimu

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - sv. Václav, vznik České republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Advent, Mikuláš s čerty

Cestujeme - školní akce mimo město

ZIMA

 Hlavní  tematické  části

Zima - zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

Voda - dělení vod, voda a zima (experimenty), bezpečnost u vody v zimě,  živočichové ve vodě v zimě

Kamarádi zvířata - zvířata v zimě, stopy ve sněhu, zimní spáči

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, chráníme své zdraví v zimě, síla bylinek, co dělat, když onemocníme, vitamíny, ošetření zranění

Povolání - povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Vesmír - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby  a časové události

Tradice - Vánoce, Tři králové, Masopust

Cestujeme - školní akce mimo město

JARO

 Hlavní  tematické  části

Jaro  - jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

Kamarádi zvířata - kdo to ťuká na skořápku (kuřátka, housátka), návrat ptáků - hnízdění, mláďata - domácí, hospodářská zvířata, hmyz

Chráníme přírodu - ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

Voda - dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda

Moje rodina - rodinné vztahy, jména, příjmení, city a emoce v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

Doprava a bezpečnost – dopravní prostředky, bezpečnost – základní pravidla, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

Česká země - možnosti cestování, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, sousední země a jejich vlajky, český jazyk, jazyky ostatních zemí

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Máje

Cestujeme - školní akce mimo město

LÉTO

 Hlavní  tematické  části

Léto - letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí

Česká země– letní cestování do jiných zemí, kultura v cizích zemích

Moje tělo,zdraví - chráníme své zdraví v létě, síla slunce, co dělat, když onemocníme v létě, vitamíny, ošetření zranění

Vesmír – vesmír a letní noci, pozorování hvězd - souhvězdí, slunce v létě, astronautika

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a  časové události

Tradice - Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

Cetujeme - školní akce mimo město

Kontakt

Naděžda Dvořáková, ředitelka MŠ MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339
565 01 Choceň
tel.: 465 471 421 mskastanek@centrum.cz